Daňové poradenstvo prostredníctvom oprávnených daňových poradcov

Naši spolupracujúci daňový poradcovia:

Ing. Ľubomír Vasilišin, daňový poradca SKDP č. 622/99, Ing. Zuzana Angelovičová, daňový poradca SKDP č. 600/99,  AMISSAS s.r.o., daňový poradca SKDP č.178/2018

priebežne konzultujú s našim účtovným oddelením, ale aj priamo s našimi klientami riešia problematiku:

 • Poradenstvo v oblasti DPH, dane z príjmu, dane z nehnuteľností a iných daní
 • Poradenstvo v oblasti dane zo závislej činnosti
 • Poradenstvo v oblasti zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia
 • Komunikáciu s daňovým úradom vrátane podaní so zaručeným elektronickým podpisom na základe osobitného plnomocenstva,
 • Zastupovanie daňových subjektov pri daňových kontrolách
 • Riešia priebežne daňové otázky v súvislosti s predmetom podnikania našich klientov
 • Vypracujú odborné stanoviská k daňovým problémom vrátane návrhu ich riešenia
 • Spracujú daňové priznania ku všetkým daňovým povinnostiam v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR
 • Zastupujú klientov na základe plnomocenstva voči miestne príslušným správcom dane (daňovým úradom, mestám a obciam, colniciam) na celom území SR

Účtovné služby

Naše služby zahŕňajú

 • Komplexné vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty (podvojné aj jednoduché účtovníctvo)
 • Komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy,
 • Komunikácia vrátane elektronickej s Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami na základe osobitného plnomocenstva
 • Spracovanie a zostavenie účtovných závierok spoločnosti

Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

Spoločnosť Advisors Corporation, s.r.o. Vám rada poradí, pomôže pri rozhodovaní v rôznych aspektov ohľadom ekonomiky, alebo pri podnikaní v SR najmä:

 • Poradenstvo a príprava obchodných zmlúv z ekonomického aj právneho pohľadu po konzultácií s našimi spolupracujúcimi právnikmi a advokátmi
 • Poradenstvo pri posudzovaní podnikateľských plánov a podnikateľských štruktúr v nadväznosti na súvisiace predpisy v oblasti ekonomiky
 • Poradenstvo v oblasti všeobecného podnikania a riadenia podniku so špecifikami v SR

 

Znalectvo a  založenie obchodnej spoločnosti v SR a v iných krajinách EÚ

Spoločnosť na základe dlhoročných skúseností a know-how vám pomôže

 • Založiť obchodnú spoločnosť v SR či už spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo alebo inú obchodnú spoločnosť
 • Sprostredkuje založenie spoločnosti vo vybraných krajinách Európskej únie
 • Zabezpečí poskytnutie sídla a s tým spojené služby pre Vašu spoločnosť
 • Služby preberania pošty a komunikácie s tretími osobami v mene Vašej spoločnosti
 • Zabezpečí vypracovanie znaleckých posudkov, odborných vyjadrení oprávnených znalcov  v oblasti účtovníctva a daňovníctva